Top

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

  • Tuesday Feb 19 2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้างหรือสาขาช่างโยธา รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://iveb.thaijobjob.com ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ >>ประกาศผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ