Top

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาลสถาบันผลิตนักเรียนประเภทวิชาชีพช่างก่อสร้าง ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 24 มิถุนายน 2498 ตั้งอยู่ที่ ถนนระนอง 2 เขตดุสิต กทม.

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ก่อน พ.ศ.2498 มีโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงประเภทช่างก่อสร้าง อยู่เพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้น คือ โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายการอาชีวศึกษาได้ขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษาจึงให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโรงเรียนประเภทนี้ขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ใช้อักษรย่อว่า “ก.ส.ด.” ดังสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควร ขยายการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงให้ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตขึ้นที่ ถ.ระนอง 2 อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต” สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์ และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา สอนวิชาช่างก่อสร้าง และวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2498

(ลงชื่อ) พลเอก ม. พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ปีการศึกษา 2498 โดยเปิดรับนักเรียน 2 แผนก คือ

1. หลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างก่อสร้าง (หลักสูตร 3 ปี) รับนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษา ปีที่ 6

2. หลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างไม้ (หลักสูตร 1 ปี)รับนักเรียนที่สำเร็จประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ในปีแรกที่เปิดการศึกษารับนักเรียนร่วมกับโรงเรียนช่างก่อสร้าง อุเทนถวาย และนักเรียนรุ่นแรกมีดังนี้

- แผนกช่างก่อสร้าง 73 คน
- แผนกช่างไม้ 9 คน

ในปีต่อมาโรงเรียนได้ขยายหลักสูตรของช่างไม้ปลูกสร้างออกเป็น 3 ปี และปีเดียวกัน ได้เริ่มเปิดการสอนรอบบ่าย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีสถานที่เรียน ซึ่งในที่สุดการเปิดสอนรอบบ่ายนี้ ได้เลิกไปในปีการศึกษา 2504

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

แผนการศึกษาชาติในปี 2503 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนช่างก่อสร้าง ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง ก็กลายเป็นโรงเรียนในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2504

คือ โรงเรียนประเภทนี้ได้สอนช่างก่อสร้างแผนกต่าง ๆ ได้ 5 แผนก ดังนี้
1. แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง
2. แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์
3. แผนกช่างปูน
4. แผนกช่างสุขภัณฑ์
5. แผนกช่างเขียนแบบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต 1 ดุสิต” และเปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง” แล้วได้เปลี่ยนมาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคดุสิต” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.

ปรัชญาประจำวิทยาลัย

ปรัชญาประจำวิทยาลัย

 

ทักษะเด่น

นำวิชา

เน้นคุณธรรม

พัฒนาสังคม

 

ความหมายของปรัชญา

ทักษะเด่น : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิตมีเป้าหมายชัดเจนตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาที่จะผลิตบุคคลอย่างมีคุณภาพเพื่อออกไปพัฒนาประเทศชาติ โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งด้าน การปฏิบัติในสาขาวิชาต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป

เน้นคุณธรรม : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต มีเป้าหมายผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม เพื่อปลูกฝังแนวความคิดด้านจริยธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อาทิเช่นการรักษาความซื่อสัตย์ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทน อดกลั้น อดออม การรู้จักละเว้นความชั่ว ความทุจริตกิริยามารยาท รักษาเกียรติ ชื่อเสียงของตนเองหมู่คณะตลอดจนสถาบัน

นำวิชา : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนจากหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างก่อสร้าง เพื่อที่จะผลิตบุคคลให้มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จัดอยู่ในระดับแนวหน้าของสาขา วิชาช่างที่เรียน

พัฒนาสังคม : 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักเรียน-นักศึกษา ด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในด้านทักษะเพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนต่อไป

 

คติพจน์ของสถานศึกษา

คติพจน์ของสถานศึกษา

“ วิริเยน ทฺกขมจฺเจติ ” คำแปล คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

 

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีทักษะด้านการก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรในระดับสากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

อัตลักษณ์

ฝีมือดี มีคุณธรรม 

เอกลักษณ์

สถาบันการก่อสร้างครบวงจร

 

สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ สีน้ำเงิน - สีเหลือง ซึ่งมีความหมายดังนี้

สีน้ำเงิน หมายถึง ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนสาขาวิชาการก่อสร้างแต่เพียง อย่างเดียว ทุกวิชาที่เปิดสอนล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับงานก่อสร้างทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานโยธา งานสำรวจ งานเคหภัณฑ์ งานเทคนิคสถาปัตยกรรม

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่สูง ดังเช่น ทอง

เมื่อนำสีน้ำเงินและสีเหลือง มารวมกัน เป็นสีของธงประจำวิทยาลัยก็หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของช่างก่อสร้าง นักศึกษาที่เข้ามาอยู่ใต้ร่มธงนี้ จะได้รับความรู้พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ เคหภัณฑ์ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติสืบไป

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

 

ต้นไม้

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นสัก ซึ่งปลูกอยู่หน้าวิทยาลัยมานับสิบปี ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเหมาะสำหรับทำเครื่องเรือนเป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงามราคาแพงถือเป็นไม้ชั้นหนึ่งนักศึกษาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องทำตัวให้มีคุณค่าเช่นเดียวกับไม้สักที่เป็นไม้มีค่าในงานก่อสร้าง

 

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ เครื่องหมายที่แทนแผนกวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยแห่งนี้ ลักษณะของตราประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมหลายรูปบรรจุในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีน้ำเงินกรอบขาว แต่ละรูปมีความหมายต่าง ๆ กันดังต่อไปนี้

1. รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงินกรอบขาว หมายถึง ช่างก่อสร้าง ช่างเคหภัณฑ์ ซึ่งมีที่มาจากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย โรงเรียนต้นแบบช่างก่อสร้างผลิตช่างก่อสร้างมากมาย รับราชการ เป็น ครู-อาจารย์ อยู่ในวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ไม่น้อย ช่างก่อสร้าง ถือว่าสีน้ำเงิน คือโลหิตของพระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้าง

2. รูปสามเหลี่ยมสีขาวและสีแดง มีลักษณะคล้ายฉากหกสิบองศาชนกันเป็นรูปหน้าจั่ว หมายถึง สถาปัตยกรรม นั่นคือ สัญลักษณ์ของช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ผู้ซึ่งใช้อุปกรณ์เขียนแบบมากกว่าช่างอื่น

3. รูปสามเหลี่ยมทึบสีขาวและสีเทาที่อยู่ด้านล่างของหน้าจั่วหมายถึงคณะวิชาพื้นฐานประกอบด้วย วิชาพื้นฐาน วิชาสามัญ วิชาสัมพันธ์ วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับวิชาชีพ ปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม สามารถดำรงชีพในสังคมได้

4. รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากนำรูปสามเหลี่ยมสีขาว และสีเทามาต่อเข้าด้วยกัน จะเห็นเป็นโครงสร้างหลังคาหงายขึ้นนั่นคือ แผนกวิชาช่างโยธา

5. ถ้าหมุนตราสัญลักษณ์นี้ ให้ปลายฉากสามเหลี่ยมชี้ลงมาด้านล่าง ภาพที่ปรากฏแก่สายตา คือ ภาพลูกดิ่ง ซึ่งหมายถึง ช่างสำรวจ

ทำเนียบผู้บริหาร

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

2498 - 2510

2510 - 2513

2513 - 2517

2517 - 2518

2518 - 2519

2519 - 2528

2528 - 2534

2534 - 2539

2539 - 2540

2540 - 2541

2541 - 2543

2543 - 2550

2550 - 2551

2551 - 2553

14 ต.ค. 53 - 16 ก.พ. 54

17 ก.พ 54 - 16 มิ.ย 54

17 มิ.ย. 54 - 31 ก.ค. 54

1 ส.ค. 54 - 30 ก.ย. 59

23 พ.ย. 60 - ปัจจุบัน

ชื่อ - สกุล

นายสังเวียน หิรัญยเลขา

นายประเสริฐ ทิมอุดม

นายปัญญา มณีวัฒนา

นายบุญเลิศ ภพลาภ

นายสถิต พราหมณะนันท์

นายอดิศรัย ศรีสุคนธ์

นายวิชิต สังขนันท์

นางวาสนา พราหมณะนันท์

นายนิสิต ศรีศัมภุวงศ์

นายไพศาล สินลารัตน์

นายสมบูรณ์ อุดมทรัพย์

นายชาญเวช บุญประเดิม

นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์

ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ

นายสาคม คันธโกวิท

นายประภาส คงสบาย

นายสาคม คันธโกวิท

นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์

นายศักดา  มยูขโชติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

เกียรติประวัติของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 2558

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ /โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับจังหวัด (อาชีวศึกษามหานคร)

1. อุปกรณ์เสริมไม้วัดระดับในที่อับแสง

2. อุปกรณ์ผูกเหล็กเสริมในงานคอนกรีต 

3. ชุดช่วยสอนคอนกรีต 

4. ชุดข้อต่อท่อ PVC ยืดได้

5. ตู้บูชาพระปรับเปลี่ยน

6. พู่กัน 3 in 1 

7. หลอดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

8. Survey Top Manhole 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

1. อุปกรณ์เสริมไม้วัดระดับในที่อับแสง

2. อุปกรณ์ผูกเหล็กเสริมในงานคอนกรีต

3. ชุดช่วยสอนคอนกรีต 

4. ชุดข้อต่อท่อ PVC ยืดได้

รางวัลชมเชย

รางวัล Honor Award เหรียญเงิน

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง