Top

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการก่อสร้าง

หลักสูตรปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขางานก่อสร้าง

2. สาขางานโยธา

3. สาขางานสถาปัตยกรรม

4. สาขางานสำรวจ

5. สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

รวม ระดับ (ปวช.)

 

หลักสูตรปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาก่อสร้าง

2. สาขาวิชาโยธา

3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

4. สาขาวิชาสำรวจ

5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

รวม ระดับ ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รวมทุกประเภทวิชา ระดับ ปวส.

 

หลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี

1. สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ยอดรวมนักเรียน นักศึกษา (หลักสูตรปกติ) ทุกระดับ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ยอดรวมทุกประเภทของหลักสูตร

ชาย

 

 

30

37

14

41

9

131

 

 

22

20

2

3

5

52

 

 

 

8

60

 

 

42

 

136

369

หญิง

 

 

10

9

11

4

1

35

 

 

7

4

3

1

0

15

 

 

 

13

28

 

 

3

 

0

66

รวม

 

 

40

46

25

45

10

166

 

 

29

24

5

4

5

67

 

 

 

21

88

 

 

45

 

136

435