Top
ดร.รุจิรา ฟูเจริญ

ดร.รุจิรา ฟูเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
นายวีระชาติ กุลสิทธิ์

นายวีระชาติ กุลสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสุวรรณี มุสิกปักษ์

นางสุวรรณี มุสิกปักษ์

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง

นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวรฐ อัศวลาภสกุล

นายวรฐ อัศวลาภสกุล

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2124252627