Top
นายศักดา  มยูขโชติ

นายศักดา มยูขโชติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
นายวีระชาติ  กุลสิทธิ์

นายวีระชาติ กุลสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง

นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสุวรรณี มุสิกปักษ์

นางสุวรรณี มุสิกปักษ์

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวรฐ อัศวลาภสกุล

นายวรฐ อัศวลาภสกุล

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
1215161718