Top
โครงการ "ต้นกล้า งานคอนกรีต" เป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของการเพาะเมล็ดพันธ์ทางด้านงานคอนกรีต

เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมงานคอนกรีต จัดโครงการเมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)