Top

ผลงานทางวิชาการ วิชาผังเมือง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสดคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสม การผสม การลำเลียงการเทการทำให้แน่นและการบ่มคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ

วัสดุก่อสร้าง

ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างประเภทไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ ซีเมนต์บล็อกที่ใช้ในงานก่อสร้าง

แนวทางพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในยุคอาเซียน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

แนวทางพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในยุคอาเซียน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

การประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2558

การประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2558 

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสดคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสม การผสม การลำเลียงการเทการทำให้แน่นและการบ่มคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ