Top
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี Featured
  • weerapong
  • 04 . 01 . 2017

 

คำอธิบายรายวิชา

3121-2005 คอนกรีตเทคโนโลยี 2 - 2 - 3 (Concrete Technology)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีตการลำเลียงการเทการทำให้แน่นและการบ่มคอนกรีต
2. มีความสามารถในการคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานทดสอบสรุปผล และเขียนรายงานผลการทดสอบ
4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบรับผิดชอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของงานคอนกรีต
2. ทดสอบวัสดุผสมที่ใช้ผสมคอนกรีตออกแบบส่วนผสมคอนกรีตทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตสด
และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วตามมาตรฐาน
3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสดคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสม การผสม การลำเลียงการเทการทำให้แน่นและการบ่มคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ