Top
วัสดุก่อสร้าง Featured
  • weerapong
  • 02 . 06 . 2017

 

คำอธิบายรายวิชา

วิชา วัสดุก่อสร้าง รหัสวิชา 2108 – 1002


วิชา วัสดุก่อสร้าง รหัสวิชา 2108 – 1002
จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้และเข้าใจในประเภท และคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
2. สามารถเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างได้
3. มีกิจนิสัยในการใฝ่รู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของวัสดุก่อสร้าง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภท และคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
2. วิเคราะห์เลือกใช้วัสดุก่อสร้างตามประเภท และคุณสมบัติของวัสดุ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างประเภทไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์
ทราย หิน อิฐ ซีเมนต์บล็อกที่ใช้ในงานก่อสร้าง