Top

งานบุคลากร

งานบุคลากร
            1. นางปัทมาพร  บุญรักษา      หัวหน้างานบุคลากร
            2. นางเบญจรัตน์  เข็มทอง     เจ้าหน้าที่
            3. นางธนพร วงษ์วิภัตร์          เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ
            2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
            3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
            4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร ในสถานศึกษา
            5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร ในสถานศึกษา
            6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงาม ความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
            7. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
            8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
            9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย