Top

งานประชาสัมพันธ์ Featured

งานประชาสัมพันธ์
           1. นางพิศมัย  บุณยโสภณ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
           2. นางนงนาฎ  กมลสุวรรณ    ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
           3. นางสาวน้ำเพ็ชร จึงเจริญสันติ   เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
           1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
           2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
           3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
           4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย