Top

งานพัสดุ

งานพัสดุ
           1. นายอาณาจักร ทองทับ           หัวหน้างานพัสดุ
           2. นายอรรคพล พานิชเจริญ        ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
           3. นางสาวน้ำเพ็ชร จึงเจริญสันติ     เจ้าหน้าที่
           4. นางอรวรรณ พานิชเจริญ        เจ้าหน้าที่
           5. นางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ์          เจ้าหน้าที่
           6. นายธนพงศ์ แก้วเคน             พนักงานขับรถยนต์
            7. นายหาญ หาญปราบ             พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
           1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
           2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
           3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
           4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
           5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
           6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
           7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ
           8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           10. ดูแล รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย