Top

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่
           1. นายสหัสชัย  ตุลย์วัฒนางกูร       หัวหน้างานอาคารสถานที่,  ดูแลอาคาร 5
           2. นางชลดา แสงคล้อย ผู้ช่วยงานฯ ดูแลอาคาร 2
           3. นางทิพวรรณ ชาติวงส์ ผู้ช่วยงานฯ ดูแลอาคาร 3
           4. นางจิราภร คุ้มมณี ผู้ช่วยงานฯ ดูแลอาคาร 4
           5. นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยงานฯ ดูแลอาคาร 6
           6. นางสุวรรณี มุสิกปักษ์ ผู้ช่วยงานฯ ดูแลอาคาร 7
           7. นายอรรคพล พานิชเจริญ ผู้ช่วยงานฯ ดูแลอาคารหอประชุม
           8. นายสุรพล  พรรณปราโมทย์      พนักงานรับโทรศัพท์
           9. นางสำอาง  มีเหง้า                พนักงานบริการอัดสำเนา
           10. นายธงชัย  สีงหนาท              นักการภารโรง
           11. นายจำเนียร  ยอดแก่น            พนักงานบริการอัดสำเนา
           12. นายชัยพัทธ์  ศรีสันต์             พนักงานรับโทรศัพท์
           13. นายประจักษ์  จันทร์อินทร์        ยามรักษาการณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
           1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
           2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
           3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
           4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
           5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
           6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ
           7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย