Top

ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ศูนย์ที่ 4

ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์ที่ 4
           1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต           หัวหน้าศูนย์ประเมินผลงาน ฯ
           2. นายวัฒนา บุญวิรัตน์                     หัวหน้าธุรการประจำศูนย์ฯและผู้ประสานงาน
           3. นายศรยุทธ กิจพจน์                      ผู้ประสานงานสาขา ฯ
           4. นางนงค์ราม เสนาะล้ำ                      ผู้ประสานงานสาขาฯ
           5. นางผกาทิพย์ เตชวาทกุล                   ผู้ประสานงานสาขา ฯ
           6. นางสาววัชรียะ สำอางค์ศรี                  เจ้าหน้าที่
           7. นางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ์                     เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
           บริหารจัดการภายในศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย