Top

ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ศูนย์ที่ 4

ศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์ที่ 4
           1. นางรุจิรา  ฟูเจริญ                              หัวหน้าศูนย์ประเมินผลงาน ฯ
           2. นายวีระชาติ  กุลสิทธิ์                          หัวหน้าธุรการฯ
           3. นายพรหมพัฒน์  จันทร์กระจ่าง              ผู้ประสานงานสาขาฯ
           4. นางสุวรรณี  มุสิกปักษ์                         ผู้ประสานงานสาขาฯ
           5. นางสาวกชพร  บุญเทียม                      เจ้าหน้าที่
           6. นางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ์                        เจ้าหน้าที่


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
           บริหารจัดการภายในศูนย์ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย