Top

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
          1. นายพงศ์ภัค   พรหมประเสริฐ    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
          2. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง           ผู้กำกับ นศท.
          3. นายอรรคพล พานิชเจริญ         ผู้ช่วยหัวหน้างานและรับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม              
          4. นายวศิน สินลารัตน์                 ประจำงาน
          5. นางนงนาฎ  กมลสุวรรณ           ประจำงาน
          6.  นายชวลิต ไพรสกุลเดชา          รับผิดชอบงานลูกเสือ
          7. นายวราวุธ  พาหา                   ประจำงาน
          8. นางสาวอัมพาพันธ์  อัศวลาภสกุล เจ้าหน้าที่
     

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
           2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
           3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
           4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
           5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
           6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
           7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
           8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           9. สรุปผลการประเมินและนำผลประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
           10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษาอื่นๆ :