Top

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
            1. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง            หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
           2. นายปริเยศ ปทุมลักษณ์           ที่ปรึกษางานกิจกรรมฯ
           3. นายวศิน สินลารัตน์               ผู้ช่วยหัวหน้างานและรับผิดชอบงาน อ.ช.ท.
           4. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา           ผู้ช่วยหัวหน้างานและรับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ
           6. นายอรรคพล พานิชเจริญ         ผู้ช่วยหัวหน้างานและรับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
           7. นายภัชฑเอก เกิดสวัสดิ์           ประจำงาน
           8. นายไพบูลย์ ตรีวิสุทธิพงศ์          ประจำงาน
           9. นางทิพวรรณ ชาติวงส์            ประจำงาน
           10. นายวีระยุทธ หอมหวลดี          ประจำงาน
           11. นางสาวสุวรรณี ราชวงค์          เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
           2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
           3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
           4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
           5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
           6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
           7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
           8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           9. สรุปผลการประเมินและนำผลประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
           10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย