Top

งานปกครอง

งานปกครอง
           1. นายวรฐ อัศวลาภสกุล         หัวหน้างานปกครอง
           2. นายวศิน สินลารัตน์            ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
           3. นายปริเยศ ปทุมลักษณ์       ประจำงาน
           4. นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน     ประจำงาน
           5. นางทิพวรรณ ชาติวงส์         ประจำงาน
           6. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล   ประจำงาน
           7. นางชลดา แสงคล้อย           ประจำงาน
           8. นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร  ประจำงาน
           9. นายอรรคพล พานิชเจริญ     ประจำงาน
           10. นางนงนาฎ กมลสุวรรณ     ประจำงาน
           11. นายอาณาจักร ทองทับ      ประจำงาน
           12. นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ ประจำงาน
           13. ครูที่ปรึกษาทุกคน             ประจำงาน
           14. นางสาวสุวรรณี ราชวงค์     เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
           1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
           2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
           3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
           4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
           5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
           6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
           7. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
           8. สรุปผลการประเมินและทำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย