Top

งานปกครอง

งานปกครอง
           1. นายวรฐ อัศวลาภสกุล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 หัวหน้างานปกครอง
           2. นายวศิน สินลารัตน์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 เจ้าหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
           3. นางทิพวรรณ ชาติวงส์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3   เจ้าหน้าที่
           4. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 เจ้าหน้าที่
           5. นายอรรคพล พานิชเจริญ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 เจ้าหน้าที่
           6. นางชลดา แสงคล้อย ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
           7. นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
           8. เจ้าหน้าที่ นายอาณาจักร ทองทับ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 เจ้าหน้าที่
           9. นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
           10. ครูที่ปรึกษาทุกคน เจ้าหน้าที่
           11.  นางสาวสรญา สาโรวาท ตำแหน่ง ครูจ้างสอน เจ้าหน้าที่
           12. นางสาวอัมพาพันธ์ อัศวลาภสกุล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ 

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
           1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
           2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
           3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
           4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
           5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
           6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
           7. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
           8. สรุปผลการประเมินและทำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษาอื่นๆ :