Top

งานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
                1. นางชลดา แสงคล้อย                หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
                2. นางสาวภาวินี สีเขียว               เจ้าหน้าที่
                3. นางสาวน้ำเพ็ชร จึงเจริญสันติ     เจ้าหน้าที่
                4. นางอรวรรณ พานิชเจริญ           เจ้าหน้าที่
                5. นางสาวรัชนี พระรามชัย            เจ้าหน้าที่
                6. นางธนพร วงษ์วิภัตร์                เจ้าหน้าที่
                7. นางเบญจรัตน์ เข็มทอง             เจ้าหน้าที่
                8. นางสาวอัมพาพันธ์ อัศวลาภสกุล เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
                1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
                4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
                5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
                7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษาอื่นๆ :