Top

งานแนะแนวอาชีพฯ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
             1. นางสาวนฤมล แตงแก้วฟ้า       หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
             2. นางสาวสุธาทิพย์ จรรยาอารีกุล ที่ปรึกษางานแนะแนวและการจัดหางาน
             3. นายวชิระ สีทน ผู้ช่วยงานฯ      รับผิดชอบกองทุน กยศ.
             4. นางนงนาฎ กมลสุวรรณ          ประจำงาน
             5. นางสาวสุวรรณี ราชวงค์          เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
             1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติระเบียบวินัยและข้อบังคับ
             2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
             3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
             4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
             5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
             6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
             7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
             8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
             9. ประสานงานและและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย