Top

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           1. นายวีระ ผลินยศ                   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           2. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           3. นายวชิระ สีทน                    ผู้ประสานงานทวิภาคี (แผนกวิชาสามัญ)
           4. นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร        ผู้ประสานงานทวิภาคี (แผนวิชาก่อสร้าง)
           5. นายวศิน สินลารัตน์               ผู้ประสานงานทวิภาคี (แผนกวิชาสถาปัตยกรรม)
           6. นายอรรคพล พานิชเจริญ          ผู้ประสานงานทวิภาคี (แผนกวิชาสำรวจ)
           7. นายศิระ จันทร์สวาสดิ์              ผู้ประสานงานทวิภาคี (แผนกวิชาเครื่องเรือนฯ)
           8. นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน           ผู้ประสานงานทวิภาคี (แผนกวิชาโยธา)
           9. นางสาวสุนันท์ จูสนิท               ผู้ประสานงานทวิภาคี (แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก)
           10. นางสาวศิริลักษณ์ บุญคง          เจ้าหน้าที่
           11. นางสาวเบญจรัตน์ วารินหอมหวล    เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
           1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
           2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
           3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาต่าง
           4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
           6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           7. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย