Top

งานวัดและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล
         1. นางทิพวรรณ ชาติวงส์            หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
         2. นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง    ประจำงาน
         3. นางสาวกชพร  บุญเทียม           เจ้าหน้าที่ 
         4. นางพเยาว์  ลิ่มอังกูร             เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
         1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
         2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบ
         3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
         4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน
         5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
         6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ V –Net ร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
         7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
         8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
         9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
         10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย