Top

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด
           1. นางชลดา แสงคล้อย        หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
           2. นางพเยาว์ ลิ่มอังกูร       เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
           1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
           2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
           3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย