Top

แผนกวิชา

4.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
            1. นายวัฒนา บุญวิรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
            2. นางผกาทิพย์ เตชวาทกุล ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
            3. นางปัทมพร บุญรักษา     ประจำแผนก
            4. นางทิพวรรณ ชาติวงส์ ประจำแผนก
            5. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง ประจำแผนก
            6. นางกัลยาพรรณ มงคลหัตถี ประจำแผนก
            7. นางสาวศิริลักษณ์ บุญคง ประจำแผนก

4.2 แผนกวิชาก่อสร้าง
            1. นายวีระ ผลินยศ หัวหน้าแผนกวิชาก่อสร้าง
            2. นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร ประจำแผนก
            3. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล ประจำแผนก
            4. นางชลดา แสงคล้อย ประจำแผนก
            5. นายอาณาจักร ทองทับ ประจำแผนก

4.3 แผนกวิชาโยธา
            1. นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน หัวหน้าแผนกวิชาโยธา
            2. นายไพบูลย์ ตรีวิสุทธิ์พงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโยธา
            3. นายวิชัย คุ้มมณี ประจำแผนก

4.4 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
            1. นายประทีป ก่ำพัด หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
            2. นายวีระยุทธ หอมหวลดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
            3. นายภัชฑเอก เกิดสวัสดิ์ ประจำแผนก
            4. นายสมชาย สิริประเสริฐศิลป์ ประจำแผนก
            5. นายวรฐ อัศวลาภสกุล ประจำแผนก
            6. นายวศิน สินลารัตน์ ประจำแผนก

4.5 แผนกวิชาสำรวจ
            1. นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง หัวหน้าแผนกวิชาสำรวจ
            2. นายอรรคพล พานิชเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสำรวจ
            3. นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ ประจำแผนก
 
4.6 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
            1. นางนงค์ราม เสนาะล้ำ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
            2. นางจันทิมา หล่อตระกูล ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
            3. นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์ ประจำแผนก
            4. นายศิระ จันทร์สวาสดิ์ ประจำแผนก
            5. นางนงนาฎ กมลสุวรรณ ประจำแผนก

4.7 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
            1. นางสาวยุวดี ศรีเมธีกุล ประจำแผนก
            2. นางพิศมัย บุณยโสภณ ประจำแผนก

4.8 แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
            1. นางจิราภร คุ้มมณี หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
            2. นางสุวรรณี มุสิกปักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
            3. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา ประจำแผนกและรับผิดชอบดูแลห้อง Internet

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
            2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
            3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
            4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
            5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
            6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
            7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
            8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
            9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
            10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย