Top

งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ
            1. นายวีระยุทธ หอมหวลดี       หัวหน้างานความร่วมมือ
            2 นายเถลิงศักดิ์   ทองงปรอน  ผู้่ช่วยหัวหน้างานร่วมมือกับต่างประเทศ
            2. นางทิพวรรณ  ชาติวงส์       เจ้าหน้าที่
            3. นางสาววัชราพร  แป้นจวน   เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
            2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน เพื่อการศึกษา
            3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย