Top

งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ
            1. นายวีระยุทธ หอมหวลดี       หัวหน้างานความร่วมมือ
            2. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล  ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
            3. นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์      ประจำงาน
            4. นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน      ประจำงาน
            5. นายวีระ ผลินยศ             ประจำงาน
            6. นายศิระ จันทร์สวาสดิ์         ประจำงาน
            7. นางสาวรัตนากร เพ็งอุ่น        เจ้าหน้าที่และพัสดุประจำงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
            2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน เพื่อการศึกษา
            3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย