Top

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
            1. ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย พุ่มคง ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
            2. นายวุฒิโชติ บุศย์ประจง ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ เจ้าหน้าที่
            3. นางทิพวรรณ ชาติวงส์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 3 เจ้าหน้าที่
            4. นายวีระ ผลินยศ ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 3   เจ้าหน้าที่
            5. นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล ตำแหน่งครู ค.ศ. 3 เจ้าหน้าที่
            6. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  เจ้าหน้าที่
            7. นางสาวชนากานต์ รอครัศมี ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) เจ้าหน้าที่
            8. นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) เจ้าหน้าที่
            9. นางสาววัชราพร แป้นจวน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว            เจ้าหน้าที่

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
            1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
            2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
            3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
            4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
            5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย