Top

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
            1. นายวิชัย  คุ้มมณี                หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
            2. นางจิราภร  คุ้มมณี              ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
            3. นายสหัสชัย  ตุลย์วัฒนางกูร  ประจำงาน
            4. นายศานิต  ปันเขื่อนขัติย์      ประจำงาน
            5. นายอรรคพล พานิชเจริญ      ประจำงาน
            6. นายวีระยุทธ  หอมหวลดี        ประจำงาน
            7. นายชวลิต  ไพรสกุลเดชา     ประจำงาน
            8. นางสาววัชรากร  แป้นจวน     เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
            1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
            2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
            3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
            4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย