Top

งานวิจัย พัฒนาฯ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
            1. นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน       หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
            2. นางทิพวรรณ ชาติวงส์        ประจำงาน
            3. นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์       ประจำงาน
            4. ว่าที่ร.ต.ศุภชัย พุ่มคง         ประจำงาน
            5. นายอรรคพล พานิชเจริญ     ประจำงาน
            6. นางจันทิมา หล่อตระกูล       ประจำงาน
            7. นางพิศมัย บุณยโสภณ       ประจำงาน
            8. นางสาวรัตนากร เพ็งอุ่น      เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
            1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
            2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
            3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
            4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย