Top

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

                        1.  นายวิชัย   คุ้มมณี                 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                        2.  นายวีระยุทธ   หอมหวลดี           ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                        3.  นายพรหมพัฒน์   จันทร์กระจ่าง     ประจำงาน

                        4.  นางสาวรัตนากร  เพ็งอุ่น            เจ้าหน้าที่                       

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                        1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                        2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                        3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                        4.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                        5.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

                        6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                        7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                        8.  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                        9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย