Top

ช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

แผนกช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน งานออกแบบ เขียนแบบ และงานตกแต่ง

ช่างโยธา

คำนวณโครงสร้างบ้าน ตามแบบรูปรายการ และความปลอดภัยของโครงสร้าง

ช่างสำรวจ

มีหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ การกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง การทำระดับในงานก่อสร้าง การตรวจสอบแนวระดับ และแนวดิ่งในงานก่อสร้าง

ช่างสถาปัตยกรรม

งานออกแบบ เขียนแบบ อาคารและสภาพแวดล้อม งานการก่อสร้างเกี่ยวกับแบบรูปรายการ ตามความต้องการของเจ้าของบ้านหรืออาคารสารธารณะ

ช่างก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดรวมถึงการวางแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ