Top

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560

  • Wednesday Aug 09 2017

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> Download   

มาตรการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

  • Friday May 26 2017

มาตรการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา >>> 

การรายงานและเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

  • Monday May 15 2017

การรายงานและเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ >>>*กรกฎาคม >>งวด 6  >> งวด 7 >> งวด 8 >> งวด 9 >> งวด 10 >> งวด 11